Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bij Stora Enso zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is.

We verwerken de persoonsgegevens die we over u verzamelen steeds in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving en in het bijzonder in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Privacywet (beiden raadpleegbaar via www.privacycommission.be) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Deze verklaring is van toepassing op alle door ons verzamelde, gebruikte en uitgewisselde persoonsgegevens van medewerkers, sollicitanten, bezoekers en contractoren.

“Gebruik foto’s werknemers

De werknemer geeft bij zijn indiensttreding de toestemming voor de publicatie van zijn/haar foto’s, genomen door een Stora Enso bedrijfsfotograaf tijdens zijn/haar loopbaan.

Het beeldmateriaal is exclusief bestemd voor professionele bedrijfsdoeleinden zoals het intranet,  het personeelsmagazine en de social media kanalen.“


Wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld

Persoonsgegevens worden bij indiensttreding steeds door u verstrekt door het invullen van de personeelsinformatiefiche. Wij verwerken de gegevens die u ons verstrekt louter en alleen voor de vermelde doeleinden: in casu een correcte verwerking van de tijdsregistratie, verloning en aanvullende voordelen.

Van bezoekers en contractoren (onderaannemers)  wordt via een online registratie (Galantis) een minimum aan identiteitsgegevens verzameld (naam- voornaam – naam firma – telefoonnummer) met als doel de identificatie van de aanwezige personen op het terrein in het kader van de brandveiligheid.

Wanneer u als sollicitant reageert op een vacature via onze website www.werken-bij-storaenso.be bezorgt u uw persoonlijke informatie (bv. CV) steeds via mail aan de dienst rekrutering.

Een sollicitatieformulier kan ook ingevuld worden bij de bewaking. Via interne post wordt dit aan de dienst rekrutering bezorgd.Uitwisseling van persoonsgegevens met andere verwerkers

• Gegevens van sollicitanten worden mogelijks beperkt met derden uitgewisseld gedurende de sollicitatieprocedure in het kader van het afnemen van een assessment.

Na de beslissing tot aanwerving bestaat de mogelijkheid dat de verstrekte gegevens worden doorgegeven aan één van onze interim partners in het kader van de contractopmaak.

• Gegevens van bezoekers en contractoren worden niet met derden uitgewisseld.

• Gegevens van medewerkers worden uitgewisseld met ons sociaal secretariaat in het kader van de salarisverwerking en andere sociale verplichtingen, en ze worden ook beperkt uitgewisseld met de verzekeringspartners met als doel de correctie aansluiting van onze medewerkers en de correcte afhandeling van schadegevallen.


Raadplegen van uw persoonsgegevens

U kan uw gegevens ten allen tijde opvragen bij de personeelsdienst van Stora Enso via het mailadres _dl_mill_lang_payroll@storaenso.com

of per post op het adres:

   Stora Enso Langerbrugge

   t.a.v. personeelsdienst

   Wondelgemkaai 200

   9000 Gent

Na controle van uw identiteit, delen we u deze gegevens binnen de 10 werkdagen mee.

Vaste medewerkers kunnen hun gegevens steeds raadplegen via het Employee Self Service systeem (YESS) of in HR Online.

Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan u deze steeds door ons laten aanpassen of aanvullen.Verwijdering van uw persoonsgegevens

Indien u van oordeel bent dat de door u verstrekte gegevens niet meer ter zake doen voor het doel waarvoor ze werden verzameld, dan kan u deze door ons laten verwijderen.

U kan uw verzoek sturen naar _dl_mill_lang_payroll@storaenso.com

of per post op het adres:

   Stora Enso Langerbrugge

   t.a.v. personeelsdienst

   Wondelgemkaai 200

   9000 Gent

Persoonsgegevens die krachtens de wet of krachtens een overeenkomst moeten worden blijven bewaard, kunnen niet verwijderd worden.


Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij willen uw persoonlijke gegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan garanderen. Daarom zijn administratieve en technische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelen we ons E-mail verkeer en worden papieren dossiers achter slot bewaard.Bewaringstermijn

We hanteren de bewaartermijnen zoals voorgeschreven in Art.2 en 25 K.B van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten. Dit houdt in dat uw gegevens worden bewaard tot 5 jaar na uw uitdiensttreding bij de firma.

Gegevens van sollicitanten worden 3 jaar bewaard in het kader van het aanleggen van een werfreserve.  Indien u hiermee niet akkoord bent, dan kan u ons vragen de gegevens eerder te verwijderen uit onze databank.

Gegevens van bezoekers en contractoren worden 2 jaar bewaard omdat dezelfde personen vaak meermaals het bedrijf bezoeken.

Wanneer een bezoeker of contractor 2 jaar de terreinen niet betreden heeft, worden zijn gegevens verwijderd uit het bestand.  Indien u hiermee niet akkoord bent, dan kan u ons vragen de gegevens eerder te verwijderen uit onze databank.


Klachten

Mocht u van mening zijn dat onze verwerking van persoonsgegevens strijdig is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, dan kan u een klacht indienen

-Bij ons rechtstreeks via het mailadres _dl_mill_lang_payroll@storaenso.com

-Bij de bevoegde dienst gegevensbescherming https://www.privacycommission.be/nl/contact


Wijzigingen in onze Privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Deze privacyverklaring werd het laatst aangepast op 17 mei 2018.

Neem een kijkje op onze corporate website: www.storaenso.com   © Copyright 2015. All Rights Reserved.     Jobsite made by Webbies - www.webbies.be